Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 4 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 4 сар
2021-11-22 12:28:30
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 2сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 2сар
2021-11-22 12:27:07
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 1сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ЕБС-2021 оны 1сар
2021-11-22 12:25:47
ЭМТ-ийн 2021 ны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЭМТ-ийн 2021 ны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-22 12:15:42
ОНХС-2021 оны 10-сар төсвийн гүйцэтгэл
ОНХС-2021 оны 10-сар төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-22 08:21:29
Төсвийн-гүйцэтгэл-СХС-2021 оны 10 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-СХС-2021 оны 10 сар
2021-11-22 08:19:41
Төсвийн-гүйцэтгэл-СХС-2021 оны 5сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-СХС-2021 оны 5сар
2021-11-22 08:03:47
ОНХС-2021 оны 5-сар төсвийн гүйцэтгэл
ОНХС-2021 оны 5-сар төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-22 08:01:25
ИТХ-2021 оны 8-сар төсвийн гүйцэтгэл
ИТХ-2021 оны 8-сар төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-22 07:56:46
Төсвийн-гүйцэтгэл-ИТХ-2021 оны 5 сар
Төсвийн-гүйцэтгэл-ИТХ-2021 оны 5 сар
2021-11-22 07:50:34
ИТХ-2021 оны 4-сар төсвийн гүйцэтгэл
ИТХ-2021 оны 4-сар төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-22 07:49:00
ИТХ-2021 оны 2-сар төсвийн гүйцэтгэл
ИТХ-2021 оны 2-сар төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-22 07:46:25
ИТХ-2021 оны 3-сар төсвийн гүйцэтгэл
ИТХ-2021 оны 3-сар төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-22 07:42:58
ИТХ-Төсвийн-гүйцэтгэл-2021 оны 1сар
ИТХ-Төсвийн-гүйцэтгэл-2021 оны 1сар
2021-11-22 07:39:00
СХС-2021 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
СХС-2021 оны 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-22 07:20:17
ОНХС-2021 оны 9-сар төсвийн гүйцэтгэл
ОНХС-2021 оны 9-сар төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-22 07:15:57
ИТХ-2021 оны 9-сар төсвийн гүйцэтгэл
ИТХ-2021 оны 9-сар төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-22 07:13:44
Төсвийн гүйцэтгэл ОНХС 2021 оны 1-р сар
Төсвийн гүйцэтгэл ОНХС 2021 оны 1-р сар
2021-05-24 13:11:49
Төсвийн гүйцэтгэл ОНХС 2021 оны 2-р сар
Төсвийн гүйцэтгэл ОНХС 2021 оны 2-р сар
2021-05-24 13:10:33
Төсвийн гүйцэтгэл ОНХС 2021 оны 3-р сар
Төсвийн гүйцэтгэл ОНХС 2021 оны 3-р сар
2021-05-24 13:09:07

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4