Үйл ажиллагаанд мөрдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм журам

ТӨРИЙН-БОЛОН-ОРОН-НУТГИЙН-ӨМЧИЙН-ХӨРӨНГӨӨР-БАРАА-АЖИЛ-ҮЙЛЧИЛГЭЭ-ХУДАЛДАН-АВАХ-ТУХАЙ
ТӨРИЙН-БОЛОН-ОРОН-НУТГИЙН-ӨМЧИЙН-ХӨРӨНГӨӨР-БАРАА-АЖИЛ-ҮЙЛЧИЛГЭЭ-ХУДАЛДАН-АВАХ-ТУХАЙ
2023-05-16 03:51:05
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл
2023-01-13 00:42:36
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл
2023-01-13 00:40:01
Тамхины зөвшөөрөлийг сунгах тухай
Тамхины зөвшөөрөлийг сунгах тухай
2023-01-13 00:31:01
Хууль тогтоомж,Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт
Хууль тогтоомж,Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт
2023-01-12 09:00:55
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт
2023-01-12 08:55:30
Хуулийн жагсаалт
Хуулийн жагсаалт
2021-12-09 02:21:16
Албан хаагчдад нүүрсний хөнгөлөлт олгох тухай
Албан хаагчдад нүүрсний хөнгөлөлт олгох тухай
2019-12-02 13:23:42
ЗДТГ-ын Байгууллагын дотоод журам шинэчлэгдэн батлагдлаа
ЗДТГ-ын Байгууллагын дотоод журам шинэчлэгдэн батлагдлаа
2019-12-02 13:20:30
ТАМХИНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИМПОРТ, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
ТАМХИНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ИМПОРТ, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
2019-06-17 13:40:04
Байгууллагын дотоод журам
Байгууллагын дотоод журам
2018-12-19 13:29:59
Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх хууль, дүрэм журмын жагсаалтыг шинэчлэв
Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөх хууль, дүрэм журмын жагсаалтыг шинэчлэв
2018-05-22 08:34:50
Төсвийн тухай хууль
Төсвийн тухай хууль
2016-07-06 01:07:33
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэр
Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэр
2016-07-06 00:54:19
Газрын тухай хууль
Газрын тухай хууль
2016-07-06 00:50:34
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай
2016-07-06 00:41:42
Авилгын эсрэг хууль
Авилгын эсрэг хууль
2016-07-06 00:37:20
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль
2016-07-06 00:05:16
Төрийн албаны тухай хууль
Төрийн албаны тухай хууль
2016-07-01 14:33:50
Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж дүрэм, журмын жагсаалт
Сумын ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж дүрэм, журмын жагсаалт
2016-06-28 04:56:27

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
5,500 мянган км2
Нийт хүн ам
18,153
Нийт өрх
5,261
Малын тоо
432,196
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4