Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт

2024 оны нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлт
2024 оны нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлт
2024-06-04 01:36:16
2024 оны Хагас жилийн үйл ажиллагаанд явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж үр дүнг үнэлэх  ажлын удирдамж
2024 оны Хагас жилийн үйл ажиллагаанд явцын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж үр дүнг үнэлэх ажлын удирдамж
2024-05-31 03:14:48
023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ЯВЦЫН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ   ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭЖ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНД ХИЙСЭН ЯВЦЫН ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗӨВЛӨМЖИЙН ДАГУУ ГҮЙЦЭТГЭЖ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
2024-05-31 03:12:03
2024 оны 4-р сарын Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрлэл хэрэгжилтийн тайлан
2024 оны 4-р сарын Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрлэл хэрэгжилтийн тайлан
2024-05-31 02:13:41
2024 оны 3-р сарын Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрлэл хэрэгжилтийн тайлан
2024 оны 3-р сарын Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрлэл хэрэгжилтийн тайлан
2024-05-31 02:12:26
2024 оны 2-р сарын Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрлэл хэрэгжилтийн тайлан
2024 оны 2-р сарын Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрлэл хэрэгжилтийн тайлан
2024-05-31 02:09:52
2023 оны нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт
2023 оны нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний жилийн эцсийн биелэлт
2024-05-29 10:57:41
Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2023 оны хагас  жилийн биелэлт
Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2023 оны хагас жилийн биелэлт
2023-11-28 04:10:21
Сумын Засаг даргын 2018-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2019 оны хагас жилийн хэрэгжилт
Сумын Засаг даргын 2018-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2019 оны хагас жилийн хэрэгжилт
2019-12-02 10:05:53
Сумын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2019 оны хагас жилийн хэрэгжилт
Сумын эдийн засаг нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 2019 оны хагас жилийн хэрэгжилт
2019-12-02 10:03:11
Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжсэн худалдан авах ажиллагааны тайлан
Сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2018 онд хэрэгжсэн худалдан авах ажиллагааны тайлан
2019-01-11 15:22:26
Сумын нийгэм эдийн засгийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт
Сумын нийгэм эдийн засгийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт
2018-12-19 13:39:23
Сумын Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт - 2018
Сумын Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт - 2018
2018-12-19 13:33:20

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4