Төсөв, санхүү

3-р Цэцэрлэг Санхүүгийн тайлан 2020
3-р Цэцэрлэг Санхүүгийн тайлан 2020
2021-05-23 05:35:22
3-р цэцэрлэг 2021 оны 1-р улиралын санхүүгийн тайлан
3-р цэцэрлэг 2021 оны 1-р улиралын санхүүгийн тайлан
2021-05-23 05:29:53
3-р цэцэрлэг 2021 оны 04 сарын төсөвийн гүйцэтгэл
3-р цэцэрлэг 2021 оны 04 сарын төсөвийн гүйцэтгэл
2021-05-22 10:39:12
3-р цэцэрлэг 2021 оны 03 сарын төсөвийн гүйцэтгэл
3-р цэцэрлэг 2021 оны 03 сарын төсөвийн гүйцэтгэл
2021-05-22 10:34:55
3-р Цэцэрлэг  2021 оны 01 сарын төсөвийн гүйцэтгэл
3-р Цэцэрлэг 2021 оны 01 сарын төсөвийн гүйцэтгэл
2021-05-21 14:36:15
3-р Цэцэрлэг  2021 оны 02 сарын төсөвийн гүйцэтгэл
3-р Цэцэрлэг 2021 оны 02 сарын төсөвийн гүйцэтгэл
2021-05-21 14:32:52
3-р цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн гүйцэтгэлд хийсэн Аудитын дүгнэлт
3-р цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн гүйцэтгэлд хийсэн Аудитын дүгнэлт
2020-06-13 01:23:05
3-р цэцэрлэг 2019 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
3-р цэцэрлэг 2019 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
2020-06-13 01:21:29
3-р цэцэрлэг 2020 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан
3-р цэцэрлэг 2020 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан
2020-06-13 01:19:12
3-р цэцэрлэгийн 2020 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэл
3-р цэцэрлэгийн 2020 оны 3 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-05-02 08:39:20
3-р цэцэрлэгийн 2020 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэл
3-р цэцэрлэгийн 2020 оны 2 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-05-02 08:37:46
3-р цэцэрлэгийн 2020 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэл
3-р цэцэрлэгийн 2020 оны 1 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-05-02 08:36:01
3-р цэцэрлэгийн 2020 оны батлагдсан төсөв
3-р цэцэрлэгийн 2020 оны батлагдсан төсөв
2020-05-02 08:33:09
3-р цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн гүйцэтгэлд хийсэн Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт
3-р цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн гүйцэтгэлд хийсэн Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт
2020-05-02 08:30:31
3-р цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн гүйцэтгэлд хийсэн Аудитын дүгнэлт
3-р цэцэрлэгийн 2018 оны санхүүгийн гүйцэтгэлд хийсэн Аудитын дүгнэлт
2020-05-02 08:28:04
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны 1-р улирлын санхүүгийн тайлан
2019-12-02 13:08:35
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны 01 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны 01 дүгээр улирлын санхүүгийн тайлан
2019-06-19 22:55:50
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2019-06-19 22:52:42
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2019-06-19 22:51:39
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэл
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2019-06-19 22:50:25

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4