Захирамж "А"

Тамхины зөвшөөрөлийн хугацааг сунгах тухай
Тамхины зөвшөөрөлийн хугацааг сунгах тухай
2023-01-13 06:24:27
Сурын цол олгох тухай
Сурын цол олгох тухай
2022-07-23 08:56:18
Сумын-Засаг-даргын-Жуух-бичгээр-шагнах-тухай
Сумын-Засаг-даргын-Жуух-бичгээр-шагнах-тухай
2022-07-23 08:54:44
Сумын-баяр-наадамд-хөрөнгө-зарцуулах-тухай
Сумын-баяр-наадамд-хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2022-07-23 08:53:00
Хөрөнгө зарцуулах тухай
Хөрөнгө зарцуулах тухай
2022-07-23 08:50:54
Малын-тэжээлийн-ургамал-тариалах-ажилд-хөрөнгө зарцуулах тухай
Малын-тэжээлийн-ургамал-тариалах-ажилд-хөрөнгө зарцуулах тухай
2022-07-23 08:48:37
Баяр-наадам-зохион-байгуулах-тухай
Баяр-наадам-зохион-байгуулах-тухай
2022-07-23 08:46:18
хөрөнгө зарцуулах тухай
хөрөнгө зарцуулах тухай
2022-07-23 08:43:40
А-67-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
А-67-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
2022-06-10 02:56:41
А-66-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
А-66-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
2022-06-10 02:55:11
А-65-Мэргэжилтний-баг-ажиллуулах-тухай
А-65-Мэргэжилтний-баг-ажиллуулах-тухай
2022-06-10 02:53:25
А-64-Гэрэлтүүлгийн-ажилд-хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-64-Гэрэлтүүлгийн-ажилд-хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2022-06-10 02:51:51
А-63-Хөдөө-аж-ахуйн-тооллого-зохион-байгуулах-тухай
А-63-Хөдөө-аж-ахуйн-тооллого-зохион-байгуулах-тухай
2022-06-10 02:49:57
А-62-ОУ-ын-хүүхдийн-эрхийг-хамгаалах-өдрийг-тэмдэглэх тухай
А-62-ОУ-ын-хүүхдийн-эрхийг-хамгаалах-өдрийг-тэмдэглэх тухай
2022-06-10 02:48:24
А-61-Овоо-тахилгын-наадамд-хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-61-Овоо-тахилгын-наадамд-хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2022-06-10 02:46:26
А-60-Тэмцээнд-оролцоход-дэмжлэг-үзүүлэх-тухай
А-60-Тэмцээнд-оролцоход-дэмжлэг-үзүүлэх-тухай
2022-06-10 02:45:06
А-59-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-59-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2022-06-10 02:42:48
А-58-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-58-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2022-06-10 02:41:14
А-57-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
А-57-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
2022-06-10 02:38:48
А-56-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-56-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2022-06-10 02:37:10

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
5,500 мянган км2
Нийт хүн ам
18,153
Нийт өрх
5,261
Малын тоо
432,196
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4