"Хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ"-ний талаарх мэдээлэл

Хог хаягдалын төлбөр төлөх дансны мэдээлэл
Хог хаягдалын төлбөр төлөх дансны мэдээлэл
2024-05-31 02:22:19
Хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлт,тохижилт, хог хаягдал гаргасны төлбөрийн талаарх журам
Хог цэвэрлэгээ, тээвэрлэлт,тохижилт, хог хаягдал гаргасны төлбөрийн талаарх журам
2024-05-28 07:44:38

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4