Батлагдсан төсөв

Шивээговь сумын 2022 оны батлагдсан төсвийн хуваарь
Шивээговь сумын 2022 оны батлагдсан төсвийн хуваарь
2023-05-24 09:49:27
Шивээговь сумын ЗДТГ-ын 2023 оны батлагдсан төсөвийн хуваарь
Шивээговь сумын ЗДТГ-ын 2023 оны батлагдсан төсөвийн хуваарь
2023-05-24 09:04:23
Төсвийн хуваарь
Төсвийн хуваарь
2022-06-22 23:44:48
2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2022-01-06 01:02:03
Төсвийн хуваарь ОНХС 2021 оны 9 сар
Төсвийн хуваарь ОНХС 2021 оны 9 сар
2021-12-08 15:58:19
Төсвийн хуваарь СХС 2021 оны 5 сар
Төсвийн хуваарь СХС 2021 оны 5 сар
2021-11-25 04:18:00
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 9 сар
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 9 сар
2021-11-25 03:49:21
ИТХ 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
ИТХ 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-20 13:06:49
Төсвийн хуваарь Баг  2021 оны 01 сар
Төсвийн хуваарь Баг 2021 оны 01 сар
2021-05-24 09:27:08
Төсвийн хуваарь Баг  2021 оны 03 сар
Төсвийн хуваарь Баг 2021 оны 03 сар
2021-05-24 09:25:31
Төсвийн хуваарь Соёлын төв 2021 оны 01 сар
Төсвийн хуваарь Соёлын төв 2021 оны 01 сар
2021-05-24 09:24:05
Төсвийн хуваарь Соёлын төв 2021 оны 03 сар
Төсвийн хуваарь Соёлын төв 2021 оны 03 сар
2021-05-24 09:22:36
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 01 сар
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 01 сар
2021-05-24 09:21:00
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 03 сар
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 03 сар
2021-05-24 09:19:18
Эрүүл мэндийн төв Санхүүгийн тайлан 2020
Эрүүл мэндийн төв Санхүүгийн тайлан 2020
2021-05-23 08:28:34
Эрүүл мэндийн төв Төсвийн хуваарь
Эрүүл мэндийн төв Төсвийн хуваарь
2021-05-23 08:26:17
3-р цэцэрлэг Төсөвийн хуваарь
3-р цэцэрлэг Төсөвийн хуваарь
2021-05-23 05:23:37
Төсвийн хуваарь СХСан 2021.01.19
Төсвийн хуваарь СХСан 2021.01.19
2021-05-20 04:33:29
Төсвийн хуваарь ОНХС 2021.01.19
Төсвийн хуваарь ОНХС 2021.01.19
2021-05-20 04:30:24
Төсвийн хуваарь ИТХ 2021.03.12
Төсвийн хуваарь ИТХ 2021.03.12
2021-05-20 04:26:09

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
5,500 мянган км2
Нийт хүн ам
18,153
Нийт өрх
5,261
Малын тоо
432,196
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4