Тухайн жилийн төсөв

Өөрчлөлт орсон төсөв
Өөрчлөлт орсон төсөв
2024-05-28 09:42:14
2024 оны батлагдсан төсвийн хувварь
2024 оны батлагдсан төсвийн хувварь
2024-05-28 09:38:38
Өөрчлөлт орсон Батлагдсан төсөв
Өөрчлөлт орсон Батлагдсан төсөв
2024-02-26 04:48:10
2024 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ ИТХ-ЫН ТОГТООЛ
2024 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ ИТХ-ЫН ТОГТООЛ
2024-01-05 03:09:36
2023 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол
2023 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол
2023-04-25 06:38:33
Шивээговь сумын 2022 оны батлагдсан төсвийн хуваарь
Шивээговь сумын 2022 оны батлагдсан төсвийн хуваарь
2023-05-24 09:49:27
Шивээговь сумын ЗДТГ-ын 2023 оны батлагдсан төсөвийн хуваарь
Шивээговь сумын ЗДТГ-ын 2023 оны батлагдсан төсөвийн хуваарь
2023-05-24 09:04:23
Төсвийн хуваарь
Төсвийн хуваарь
2022-06-22 23:44:48
Төсвийн хуваарь ОНХС 2021 оны 9 сар
Төсвийн хуваарь ОНХС 2021 оны 9 сар
2021-12-08 15:58:19
Төсвийн хуваарь СХС 2021 оны 5 сар
Төсвийн хуваарь СХС 2021 оны 5 сар
2021-11-25 04:18:00
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 9 сар
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 9 сар
2021-11-25 03:49:21
ИТХ 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
ИТХ 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2021-11-20 13:06:49
Төсвийн хуваарь Баг  2021 оны 01 сар
Төсвийн хуваарь Баг 2021 оны 01 сар
2021-05-24 09:27:08
Төсвийн хуваарь Баг  2021 оны 03 сар
Төсвийн хуваарь Баг 2021 оны 03 сар
2021-05-24 09:25:31
Төсвийн хуваарь Соёлын төв 2021 оны 01 сар
Төсвийн хуваарь Соёлын төв 2021 оны 01 сар
2021-05-24 09:24:05
Төсвийн хуваарь Соёлын төв 2021 оны 03 сар
Төсвийн хуваарь Соёлын төв 2021 оны 03 сар
2021-05-24 09:22:36
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 01 сар
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 01 сар
2021-05-24 09:21:00
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 03 сар
Төсвийн хуваарь ЗДТГ 2021 оны 03 сар
2021-05-24 09:19:18
Эрүүл мэндийн төв Санхүүгийн тайлан 2020
Эрүүл мэндийн төв Санхүүгийн тайлан 2020
2021-05-23 08:28:34
Эрүүл мэндийн төв Төсвийн хуваарь
Эрүүл мэндийн төв Төсвийн хуваарь
2021-05-23 08:26:17

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4