Батлагдсан төсөв

Төсвийн хуваарь ИТХ 2021.03.12
Төсвийн хуваарь ИТХ 2021.03.12
2021-05-20 04:26:09
Төсвийн хуваарь ИТХ  2021.1.19
Төсвийн хуваарь ИТХ 2021.1.19
2021-05-20 04:23:01
Сумын 2021 оны Батлагдсан төсөв
Сумын 2021 оны Батлагдсан төсөв
2021-05-19 18:12:44
ЕБСургуулийн 2020 оны төсвийн хуваарь
ЕБСургуулийн 2020 оны төсвийн хуваарь
2020-06-10 08:09:13
Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны  төсвийн хуваарь
Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны төсвийн хуваарь
2020-06-10 07:41:12
ИТХ-ын 2020 оны төсвийн хуваарь
ИТХ-ын 2020 оны төсвийн хуваарь
2020-04-03 07:26:12
Соёлын төвийн 2020 оны төсвийн хуваарь
Соёлын төвийн 2020 оны төсвийн хуваарь
2020-02-07 09:38:51
ЗДТГ-ын 2020 оны төсвийн хуваарь
ЗДТГ-ын 2020 оны төсвийн хуваарь
2020-02-07 09:37:10
Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны төсвийн хуваарь
Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны төсвийн хуваарь
2020-02-07 06:23:06
ОНХСангийн 2020 оны төсвийн хуваарь
ОНХСангийн 2020 оны төсвийн хуваарь
2020-02-07 06:21:51
Мал хамгаалах сангийн 2020 оны төсвийн хуваарь
Мал хамгаалах сангийн 2020 оны төсвийн хуваарь
2020-02-07 06:20:50
Зураггүй
Сумын ИТХ-ын "2020 оны төсөв батлах" тухай тогтоол
2020-01-04 01:56:14
Сумын 2019 оны төсвийн нэгтгэл
Сумын 2019 оны төсвийн нэгтгэл
2019-12-03 14:45:50
ИТХ-ын 2019 оны төсвийн хуваарь
ИТХ-ын 2019 оны төсвийн хуваарь
2019-12-02 11:42:05
ОНХСангийн 2019 оны төсвийн хуваарь
ОНХСангийн 2019 оны төсвийн хуваарь
2019-12-02 11:40:44
Сум хөгжүүлэх сангийн 2019 оны төсвийн хуваарь
Сум хөгжүүлэх сангийн 2019 оны төсвийн хуваарь
2019-12-02 11:38:35
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2019 онд хэрэгжүүлэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
2019-01-08 12:20:51
2017 оны төсвийн тодотгол батлах тухай ИТХ-ын тогтоол
2017 оны төсвийн тодотгол батлах тухай ИТХ-ын тогтоол
2018-05-29 12:55:03
2018 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн батлагдсан төсөв
2018 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн батлагдсан төсөв
2018-05-29 04:44:29
ЗДТГ-ын 2018 оны батлагдсан төсөв
ЗДТГ-ын 2018 оны батлагдсан төсөв
2018-05-29 04:42:21

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4