Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

ЗДТГ-ын 2023 оны санхүүгийн тайлан,төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
ЗДТГ-ын 2023 оны санхүүгийн тайлан,төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
2024-05-16 07:51:26
Завсарын Аудитын зөрчлийн нэгтгэл
Завсарын Аудитын зөрчлийн нэгтгэл
2023-11-28 03:35:17
ЗДТГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан,төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
ЗДТГ-ын 2022 оны санхүүгийн тайлан,төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлан
2023-06-16 08:39:19
Аудитын зөвлөмж
Аудитын зөвлөмж
2023-06-16 07:26:26
2022 оны худалдан авах ажиллагааны аудитын дүгнэлт
2022 оны худалдан авах ажиллагааны аудитын дүгнэлт
2023-05-16 07:15:38
2022 оны Худалдан авах ажиллагааны дүгнэлт
2022 оны Худалдан авах ажиллагааны дүгнэлт
2023-05-16 06:48:36
ЕБС  2020 оны Аудтын зөвлөмжийн мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө
ЕБС 2020 оны Аудтын зөвлөмжийн мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө
2021-11-22 12:37:33
ЕБС 2020 оны Аудитын зөвлөмжийн биелэлт
ЕБС 2020 оны Аудитын зөвлөмжийн биелэлт
2021-11-22 11:43:53
Цэцэрлэг 2020 оны аудитын зөвлөмжийн биелэлт
Цэцэрлэг 2020 оны аудитын зөвлөмжийн биелэлт
2021-11-22 11:39:10
ЕБС-ийн 2019 оны санхүүгийн аудитын зөвлөмжийн биелэлт
ЕБС-ийн 2019 оны санхүүгийн аудитын зөвлөмжийн биелэлт
2020-06-13 00:36:38
Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн түүвэр аудитын зөвлөмжийн биелэлт
Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн түүвэр аудитын зөвлөмжийн биелэлт
2020-06-13 00:28:56
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны санхүүгийн Аудитын зөвлөмжийн биелэлт
3-р цэцэрлэгийн 2019 оны санхүүгийн Аудитын зөвлөмжийн биелэлт
2020-06-13 00:27:33
ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн адуитын зөвлөмжийн биелэлт
ЗДТГ-ын 2019 оны санхүүгийн адуитын зөвлөмжийн биелэлт
2020-06-13 00:26:25
ИТХ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт
ИТХ-ын 2019 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт
2020-06-10 06:24:13
ОНХСангийн 2019 оны ажилд хийсэн аудитын дүгнэлтийн хэрэгжилт
ОНХСангийн 2019 оны ажилд хийсэн аудитын дүгнэлтийн хэрэгжилт
2020-06-10 05:59:22
Төрийн аудитын газрын 2020.05.08-ны өдрийн 14/87 албан шаардлагын хэрэгжилт
Төрийн аудитын газрын 2020.05.08-ны өдрийн 14/87 албан шаардлагын хэрэгжилт
2020-06-10 05:57:42
Дотоод хяналт шалгалтын зөвлөмжийн хэрэгжилт
Дотоод хяналт шалгалтын зөвлөмжийн хэрэгжилт
2019-12-03 14:41:48
Аудитын нэгтгэсэн зөвлөмжийн мэдээ
Аудитын нэгтгэсэн зөвлөмжийн мэдээ
2019-12-03 14:38:59
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийн биелэлт
Хяналт шинжилгээ үнэлгээний зөвлөмжийн биелэлт
2019-12-03 14:32:50
3-р цэцэрлэгийн санхүүгийн гүйцэтгэлд хийсэн Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт
3-р цэцэрлэгийн санхүүгийн гүйцэтгэлд хийсэн Аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилт
2019-12-02 13:03:37

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4