Захирамж "А"

ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/109 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/109 ЗАХИРАМЖ
2023-08-04 01:28:37
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/108 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/108 ЗАХИРАМЖ
2023-08-04 01:27:30
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/107 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/107 ЗАХИРАМЖ
2023-08-04 01:26:11
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/106 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/106 ЗАХИРАМЖ
2023-08-04 01:25:29
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/105 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/105 ЗАХИРАМЖ
2023-08-04 01:23:35
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/104 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/104 ЗАХИРАМЖ
2023-08-04 01:19:29
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/103 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/103 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:15:13
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/102 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/102 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:14:06
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/101 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/101 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:13:02
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/100 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/100 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:12:15
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/99 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/99 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:10:56
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/98 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/98 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:08:48
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/97 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/97 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:08:04
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/96 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/96 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:07:09
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/95 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/95 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:05:45
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/94 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/94 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:01:38
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/93 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/93 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:00:44
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/92 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/92 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 03:00:04
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/91 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/91 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 02:59:27
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/90 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/90 ЗАХИРАМЖ
2023-07-17 02:58:24

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4