Захирамж "А"

ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/149 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/149 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:57:59
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/148 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/148 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:57:30
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/147 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/147 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:56:34
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/146 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/146 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:55:47
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/145 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/145 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:55:10
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/144 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/144 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:54:44
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/143 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/143 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:53:56
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/142 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/142 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:53:11
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/141 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/141 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:52:28
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/140 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/140 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:52:00
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/139 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/139 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:51:23
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/138 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/138 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:50:34
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/137 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/137 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:49:40
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/136 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/136 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:49:04
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/135 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/135 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:48:30
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/134 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/134 ЗАХИРАМЖ
2023-10-23 08:47:41
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/133 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/133 ЗАХИРАМЖ
2023-09-18 02:28:57
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/132 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/132 ЗАХИРАМЖ
2023-09-18 02:28:29
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/131 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/131 ЗАХИРАМЖ
2023-09-18 02:28:03
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/130 ЗАХИРАМЖ
ЗАСАГ ДАРГЫН 2023 ОНЫ А/130 ЗАХИРАМЖ
2023-09-18 02:27:15

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4