Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэл ОНХС 2021 оны 4-р сар
Төсвийн гүйцэтгэл ОНХС 2021 оны 4-р сар
2021-05-24 13:07:46
Төсвийн гүйцэтгэл СХС 2021 оны 1-р сар
Төсвийн гүйцэтгэл СХС 2021 оны 1-р сар
2021-05-24 13:05:08
Төсвийн гүйцэтгэл СХС 2021 оны 2-р сар
Төсвийн гүйцэтгэл СХС 2021 оны 2-р сар
2021-05-24 13:03:36
Төсвийн гүйцэтгэл СХС 2021 оны 3-р сар
Төсвийн гүйцэтгэл СХС 2021 оны 3-р сар
2021-05-24 13:01:43
Төсвийн гүйцэтгэл СХС 2021 оны 4-р сар
Төсвийн гүйцэтгэл СХС 2021 оны 4-р сар
2021-05-24 13:00:07
Орлого Зарлагын мэдээ 2021 оны  2 сар
Орлого Зарлагын мэдээ 2021 оны 2 сар
2021-05-23 11:30:29
Орлого Зарлагын мэдээ 2021 оны  3 сар
Орлого Зарлагын мэдээ 2021 оны 3 сар
2021-05-23 11:28:59
Орлого Зарлагын мэдээ 2021 оны  4 сар
Орлого Зарлагын мэдээ 2021 оны 4 сар
2021-05-23 11:25:59
Орлого Зарлагын мэдээ 2021 оны 5 сар
Орлого Зарлагын мэдээ 2021 оны 5 сар
2021-05-23 11:23:32
Харилцах гүйлгээ 2021 оны 5-р сар
Харилцах гүйлгээ 2021 оны 5-р сар
2021-05-23 11:21:17
Харилцах гүйлгээ 2021 оны 2-р сар
Харилцах гүйлгээ 2021 оны 2-р сар
2021-05-23 10:55:20
Харилцах гүйлгээ 2021 оны 3-р сар
Харилцах гүйлгээ 2021 оны 3-р сар
2021-05-23 10:54:00
Харилцах гүйлгээ 2021 оны 4-р сар
Харилцах гүйлгээ 2021 оны 4-р сар
2021-05-23 10:51:44
Эрүүл мэндийн төв 2021 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
Эрүүл мэндийн төв 2021 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2021-05-23 08:37:02
ЗДТГ-н 2021 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЗДТГ-н 2021 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2021-05-20 06:04:56
ЗДТГ-н 2021 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЗДТГ-н 2021 оны 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2021-05-20 06:03:17
ЗДТГ-н 2021 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЗДТГ-н 2021 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2021-05-20 06:02:06
ЗДТГ-н 2021 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЗДТГ-н 2021 оны 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
2021-05-20 05:59:33
Орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын мэдээ
Орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын мэдээ
2020-06-13 02:08:31
ЗДТГ-ын 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЗДТГ-ын 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-13 01:58:07

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4