Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

ЕБС-ийн 2020 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЕБС-ийн 2020 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-13 00:37:30
3-р цэцэрлэгийн 2020 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэл
3-р цэцэрлэгийн 2020 оны 5 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-13 00:35:30
Соёлын төвийн 2020 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
Соёлын төвийн 2020 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-13 00:31:58
Соёлын төвийн 2020 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
Соёлын төвийн 2020 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-13 00:31:00
Соёлын төвийн 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
Соёлын төвийн 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-13 00:30:04
ЗДТГ-ын 2020 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЗДТГ-ын 2020 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-13 00:24:54
ЗДТГ-ын 2020 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЗДТГ-ын 2020 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-13 00:23:55
ЕБСургуулийн 2020 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЕБСургуулийн 2020 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 08:14:18
ЕБСургуулийн 2020 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЕБСургуулийн 2020 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 08:12:47
ЕБСургуулийн 2020 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэл
ЕБСургуулийн 2020 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 08:10:21
Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 07:37:03
Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 07:36:00
Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэл
Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны 02 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 07:35:07
Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэл
Эрүүл мэндийн төвийн 2020 оны 01 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 07:34:05
ОНХСангиийн 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
ОНХСангиийн 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 07:32:24
Мал хамгаалах сангийн 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
Мал хамгаалах сангийн 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 07:31:16
Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
Сум хөгжүүлэх сангийн 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 07:29:51
ИТХ-ын 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
ИТХ-ын 2020 оны 05 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 07:28:39
Мал хамгаалах сангийн 2020 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
Мал хамгаалах сангийн 2020 оны 04 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 06:33:07
ИТХ-ын 2020 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
ИТХ-ын 2020 оны 03 сарын төсвийн гүйцэтгэл
2020-06-10 06:31:58

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4