Захирамж "А"

А-141-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-141-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 17:25:16
А-140-Албан-тушаалын-тодорхойлолт-батлах-тухай
А-140-Албан-тушаалын-тодорхойлолт-батлах-тухай
2021-12-08 17:24:05
А-139-Э.Төрмандахад-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
А-139-Э.Төрмандахад-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
2021-12-08 17:08:20
А-138-Ажилгүй-байсан-хугацааны-цалин-хөлс-тэмдэгтий
А-138-Ажилгүй-байсан-хугацааны-цалин-хөлс-тэмдэгтий
2021-12-08 17:07:03
А-137-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-137-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 17:05:53
А-136-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-136-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 17:03:52
А-134-Худалдаа-үйлчилгээний-түр-цэг-тогтоох-тухай
А-134-Худалдаа-үйлчилгээний-түр-цэг-тогтоох-тухай
2021-12-08 14:58:10
А-133-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-133-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 14:56:19
А-132-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох
А-132-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох
2021-12-08 14:53:42
А-131-Хяналт-шинжилгээ-үнэлгээ-хийх-комисс-томилох
А-131-Хяналт-шинжилгээ-үнэлгээ-хийх-комисс-томилох
2021-12-08 14:51:40
А-130-Олон-Улсын-стандартыг-хэрэгжүүлэх-баг-томилох
А-130-Олон-Улсын-стандартыг-хэрэгжүүлэх-баг-томилох
2021-12-08 14:49:37
А-129-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-129-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 14:47:24
А-128-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-128-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 14:46:02
А-127-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
А-127-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
2021-12-08 14:37:02
А-126-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
А-126-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
2021-12-08 14:35:06
А-125-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
А-125-Ажил-хүлээж-авах-комисс-томилох-тухай
2021-12-08 14:33:27
А-124-Газар-эзэмшүүлэх-тухай
А-124-Газар-эзэмшүүлэх-тухай
2021-12-08 14:31:20
А-123-Өвөлжилтийн-бэлтгэл-хангуулах-тухай
А-123-Өвөлжилтийн-бэлтгэл-хангуулах-тухай
2021-12-08 14:19:59
А-122-Хэлний-бодлогын-салбар-зөвлөл-байгуулах-тухай
А-122-Хэлний-бодлогын-салбар-зөвлөл-байгуулах-тухай
2021-12-08 14:18:30
А-121-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-121-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 14:16:01

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4