Захирамж "А"

А-80-Шүдний-кабинетийн-тоног-төхөөрөмж-хүлээж-авах-тухай
А-80-Шүдний-кабинетийн-тоног-төхөөрөмж-хүлээж-авах-тухай
2021-07-22 02:52:28
А-79-Төв-талбайн-усалгааг-зохион-байгуулах-тухай
А-79-Төв-талбайн-усалгааг-зохион-байгуулах-тухай
2021-07-22 02:44:55
А-78-Хүүхдийн-төлөө-зөвлөл-шинэчлэн-байгуулах-тухай
А-78-Хүүхдийн-төлөө-зөвлөл-шинэчлэн-байгуулах-тухай
2021-07-22 02:33:35
А-77-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-77-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-07-22 02:26:46
А-76-Залуучуудын-хөгжлийн-салбар-зөвлөл-байгуулах-тухай
А-76-Залуучуудын-хөгжлийн-салбар-зөвлөл-байгуулах-тухай
2021-07-22 02:23:23
А-75-Ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай
А-75-Ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай
2021-07-22 02:19:05
А-74-ГЗБ-төлөвлөгөө-боловсруулах-ажлын-хэсэг-байгуулах тухай
А-74-ГЗБ-төлөвлөгөө-боловсруулах-ажлын-хэсэг-байгуулах тухай
2021-07-22 02:14:10
А-73-Тээврийнн-хэрэгслийн-үзлэг-явуулах-тухай
А-73-Тээврийнн-хэрэгслийн-үзлэг-явуулах-тухай
2021-07-22 02:00:42
А-72-Коронавирусаас-урьдчилан-сэргийлэх-хариу-арга хэмжээ
А-72-Коронавирусаас-урьдчилан-сэргийлэх-хариу-арга хэмжээ
2021-07-22 01:57:22
А-71-Цагдаагийн-эргүүлийн-машин-хүлээж-авах-тухай
А-71-Цагдаагийн-эргүүлийн-машин-хүлээж-авах-тухай
2021-07-22 01:53:58
А-70-Хаврын-эргүүл-шалгалтын-ажил-зохион-байгуулах
А-70-Хаврын-эргүүл-шалгалтын-ажил-зохион-байгуулах
2021-07-22 01:49:19
А-69-Зөв-дадал-эерэг-өөрчлөлт-аян-зохион-байгуулах
А-69-Зөв-дадал-эерэг-өөрчлөлт-аян-зохион-байгуулах
2021-07-22 01:45:02
А-68-Сэг-зэм-устгалын-ажил-зохион-байгуулах-тухай
А-68-Сэг-зэм-устгалын-ажил-зохион-байгуулах-тухай
2021-07-22 01:37:08
А/67 Ажлын хэсэг томилох тухай
А/67 Ажлын хэсэг томилох тухай
2021-05-02 15:36:57
А/66 Захирамжийн хавсралт 1-4 хуудас
А/66 Захирамжийн хавсралт 1-4 хуудас
2021-05-02 15:33:43
А/66 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай
А/66 Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай
2021-05-02 15:30:43
А/63 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/63 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2021-05-02 15:27:53
А/63 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/63 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2021-05-02 15:24:29
А/62 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/62 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2021-05-02 15:22:24
А/61 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
А/61 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
2021-05-02 15:18:31

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4