Захирамж "А"

А-161-Ажлын-гүйцэтгэл-хүлээж-авах-комисс-томилох-тух
А-161-Ажлын-гүйцэтгэл-хүлээж-авах-комисс-томилох-тух
2021-12-08 17:57:35
А-160-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-160-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 17:54:33
А-159-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-159-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 17:51:32
А-158-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-158-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 17:50:01
А-157-Намрын-нэгдсэн-эргүүл-шалгалт-сурталчилгааны
А-157-Намрын-нэгдсэн-эргүүл-шалгалт-сурталчилгааны
2021-12-08 17:47:19
А-156-Золбин-нохой-муур-устгах-ажил-зохион-байгуула
А-156-Золбин-нохой-муур-устгах-ажил-зохион-байгуула
2021-12-08 17:45:17
А-155-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох
А-155-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох
2021-12-08 17:43:58
А-154-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох
А-154-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох
2021-12-08 17:42:44
А-153-Дэд-хөтөлбөрийг-хэрэгжүүлэх-ажлын-хэсэг-томило
А-153-Дэд-хөтөлбөрийг-хэрэгжүүлэх-ажлын-хэсэг-томило
2021-12-08 17:41:23
А-152-Дотоод-аудитын-багийг-томилох-тухай
А-152-Дотоод-аудитын-багийг-томилох-тухай
2021-12-08 17:40:03
А-151-Газар-өмчлөх-эрхийг-баталгаажуулах-тухай
А-151-Газар-өмчлөх-эрхийг-баталгаажуулах-тухай
2021-12-08 17:39:11
А-150-Газар-эзэмших-эрхийг-хэсэгчлэн-шилжүүлэх-тухай
А-150-Газар-эзэмших-эрхийг-хэсэгчлэн-шилжүүлэх-тухай
2021-12-08 17:37:52
А-149-Газар-эзэмших-эрхийг-шилжүүлэх-тухай
А-149-Газар-эзэмших-эрхийг-шилжүүлэх-тухай
2021-12-08 17:36:57
А-147-Газар-эзэмших-эрхийг-шилжүүлэх-тухай
А-147-Газар-эзэмших-эрхийг-шилжүүлэх-тухай
2021-12-08 17:35:20
А-148-Газар-эзэмших-эрхийг-шилжүүлэх-тухай
А-148-Газар-эзэмших-эрхийг-шилжүүлэх-тухай
2021-12-08 17:34:20
А-146-Тамхи-худалдан-борлуулах-тусгай-зөвшөөрөл-олго
А-146-Тамхи-худалдан-борлуулах-тусгай-зөвшөөрөл-олго
2021-12-08 17:33:10
А-145-Тамхи-худалдан-борлуулах-тусгай-зөвшөөрөл-олго
А-145-Тамхи-худалдан-борлуулах-тусгай-зөвшөөрөл-олго
2021-12-08 17:32:11
А-144-Сумын-харьяалалгүй-ахмад-настны-нэрсийг-батлах
А-144-Сумын-харьяалалгүй-ахмад-настны-нэрсийг-батлах
2021-12-08 17:29:53
А-143-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох
А-143-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох
2021-12-08 17:28:54
А-142-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-142-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 17:27:33

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4