Захирамж "А"

А-182-Э.Төрмандахад-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
А-182-Э.Төрмандахад-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
2021-12-08 18:31:38
А-181-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-181-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 18:30:34
А-180-Ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай
А-180-Ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай
2021-12-08 18:28:46
А-179-Газар-өмчлөх-эрхийг-баталгаажуулах-тухай
А-179-Газар-өмчлөх-эрхийг-баталгаажуулах-тухай
2021-12-08 18:27:20
А-178-Ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай
А-178-Ажлын-хэсэг-байгуулах-тухай
2021-12-08 18:25:54
А-177-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-177-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 18:24:14
А-176-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-176-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 18:22:21
А-175-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-175-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 18:20:57
А-174-Аж-ахуйн-нэгжийн-тооллого-явуулах-комисс-томил
А-174-Аж-ахуйн-нэгжийн-тооллого-явуулах-комисс-томил
2021-12-08 18:19:46
А-173-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-173-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 18:18:09
А-172-Б.Болортайванд-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-туха
А-172-Б.Болортайванд-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-туха
2021-12-08 18:16:32
А-171-Э.Төрмандахад-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
А-171-Э.Төрмандахад-ур-чадварын-нэмэгдэл-олгох-тухай
2021-12-08 18:15:16
А-170-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох
А-170-Ажлын-гүйцэтгэлийг-хүлээж-авах-комисс-томилох
2021-12-08 18:13:21
А-169-Газар-өмчлөх-шийдвэрт-өөрчлөлт-оруулах-тухай
А-169-Газар-өмчлөх-шийдвэрт-өөрчлөлт-оруулах-тухай
2021-12-08 18:10:58
А-168-Газар-өмчлөх-эрхийг-баталгаажуулах-тухай
А-168-Газар-өмчлөх-эрхийг-баталгаажуулах-тухай
2021-12-08 18:09:30
А-167-Хөтөлбөрийн-арга-хэмжээ-зохион-байгуулах-тухай
А-167-Хөтөлбөрийн-арга-хэмжээ-зохион-байгуулах-тухай
2021-12-08 18:08:08
А-166-Цэргийн-жинхэнэ-албаны-татлагыг-зохион-байгуул
А-166-Цэргийн-жинхэнэ-албаны-татлагыг-зохион-байгуул
2021-12-08 18:04:24
А-164-Эрүүл-мэндийн-төвд-ор-нэмж-батлах-тухай
А-164-Эрүүл-мэндийн-төвд-ор-нэмж-батлах-тухай
2021-12-08 18:03:14
А-163-Хөтөлбөрийг-хэрэгжүүлэх-ажлын-хэсэг-томилох-ту
А-163-Хөтөлбөрийг-хэрэгжүүлэх-ажлын-хэсэг-томилох-ту
2021-12-08 18:01:34
А-162-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
А-162-Хөрөнгө-зарцуулах-тухай
2021-12-08 17:58:56

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4