ХӨДӨӨГИЙН БАГИЙН МАЛЧИН ӨРХӨӨР ТОЙРОЛТ ХИЙЖ ӨВӨЛЖИЛТ ХАВАРЖИЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2023 оны 9-р сарын 5,6-ны өдрүүдэд хөдөөгийн багийн малчин өрхөөр тойролт хийж өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажилтай холбоотой сумын Засаг даргын албан даалгаврыг 40 гаруй малчин өрхөд хүргэж ажиллаа.

  • Хөдөөгийн багийн малчин өрхүүдийн өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл ажил 70 хувьтай хангагдсан байна.

Мөн сумын эрүүл мэндийн төвийн 1 дүгээр багийн их эмч иргэдэд эрүүл мэндийн үзлэг хийн дархлаажуулалтын багцаар ханган эрүүл мэндийн зөвлөгөөг өгч ажиллаа.

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4