Зар мэдээлэл

Орон нутгийн хөгжлийн сан цахим хаяг
Орон нутгийн хөгжлийн сан цахим хаяг
2023-01-19
Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Хууль эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-13
Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-13
Хүнс,жижиг дунд үйлдвэр,хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Хүнс,жижиг дунд үйлдвэр,хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-13
Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-13
Мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт, менежмент, малын үржил бүртгэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
2023-01-13
Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
Бэлчээр газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, Албан тушаалын тодорхойлолт
2023-01-13
Сумын Өргөдөл гомдол, санал шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээ
Сумын Өргөдөл гомдол, санал шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээ
2023-01-13
Тамхины зөвшөөрөлийг сунгах тухай
Тамхины зөвшөөрөлийг сунгах тухай
2023-01-12
Сумын Засаг даргын 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан
Сумын Засаг даргын 2021 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлан
2023-01-12
Сумын өрхийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлт
Сумын өрхийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлт
2023-01-12
Тамхины зөвшөөрөлийг сунгах тухай
Тамхины зөвшөөрөлийг сунгах тухай
2023-01-12
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл
Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл
2023-01-12
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын  байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
2023-01-12
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын  байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
2023-01-12
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын  байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
2023-01-12
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын  байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
2023-01-12
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын  байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
2023-01-12
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын  байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
Сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд байдаг Газруудын байршлыг харуулсан Кадастрын зураг
2023-01-12
Сумын ЗДТГ-ын Товч Танилцуулга
Сумын ЗДТГ-ын Товч Танилцуулга
2023-01-12

Холбоос

Эрхэм зорилго

Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.

Статистик мэдээлэл

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
85755 га
Нийт хүн ам
3,713
Нийт өрх
1069
Малын тоо
52,429
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
114,116.4
Нэг хүнд ноогдох ДНБ
6,311.4